مؤسسه ورزشی نخل کیش  (PAintball League Middle-east)

    

کـارکرد و پـروژه‏های اجرا شده عبارتند از:

 

تاسیس، طراحی و اجرای لیگ پینت بال خاورمیانه با حضور بیش از 35 تیم خارجی و داخلی در 2 دسته در جزیره زیبای کیش

 

تدوین و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات لیگ پینت بال غرب آسیا در سال 1387 و اعمال اصلاحیه آن تا کنون.

 

همکاری جهت راه اندازی لیگ حرفه‏ای پینت بال در دو دسته با حضور 23 تیم از شهرهای مختلف ایران.

 

طراحی، ساخت و راه اندازی اولیـن و بزرگترین باشــگاه پینت بال ســرپوشیده در ایـــران ( باشگاه انقاب تهران ) به مساحت 3000 مترمربـع در سه طبقه به عنوان بزرگترین زمیــن سرپوشیده دنیا در سال 2002.

 

طراحی، ساخت و راه اندازی اولین دهکده پینت بــال با روش مهندسی، تامین کالا، ساخت و اجرا - در فضــایی بالغ بر 17000 متر مربع شامل :

_  دو زمین چمن مصنوعی پینت بال حرفــه ای مطابق بـا استانداردهای بین المللی با امکان برگزاری تورنمنت بین 60 تیم.

_ یک زمین چمن مصنوعی جهت آکادمی پینت بال.

_  زمین پینت بال سناریویی با ظرفیت حضور همزمان 100 نفر با قابلیت اجرای سناریوهای مختلف در دهکده مقاومت تهران

 

 طراحی، ساخت و راه اندازی مجموعه پینت بال پالم ایران در زمین استیجاری با روش مهندسی، تامین کالا، ساخت و اجرا - در فضــایی بالغ بر 10هزار متر مربع شامل :

_ طراحی ساخت و تجهیز زمین چمن مصنوعی  پینت بال حرفــه ای مطابق بـا استانداردهای بین المللی با امکان برگزاری تورنمنت بین المللی با جایگاه مخصوص تماشاچیان در فضایی بیش از 5500 متر مربع.

3 زمین پینت بال سناریویی با ظرفیت حضور همزمان 100 نفر با قابلیت اجرای سناریوهای مختلف با بیش از 4100متر مربع.

_ زمین فوتبال دستی انسانی.

_ و سایر بازیهای مفرح دیگر.

 

برگزاری لیگ پینت بال کشوری در سال 1396 - 1395

_ چهار دوره مسابقه تحت عنوان مسابقات لیگ پینت بال پالم ایران درسه دسته با حضور 37 تیم از سراسر کشور به ترتیب در شهرهای 1- تهران 2- مازندران 3- تهران 4- تهران در سال 1395 (2016-2017میلادی) .

 

 برگزاری لیگ پینت بال کشوری در سال 1397 - 1396

_ چهار دوره مسابقه تحت عنوان مسابقات لیگ پینت بال پالم ایران درسه دسته با حضور 37 تیم از سراسر کشور به ترتیب در شهرهای 1- تهران 2- تهران 3- تهران 4- تهران در سال 1395 (2017-2018میلادی) .

 

 برگزاری لیگ پینت بال کشوری در سال 1398 - 1397

_ چهار دوره مسابقه تحت عنوان مسابقات لیگ پینت بال پالم ایران درسه دسته با حضور 37 تیم از سراسر کشور به ترتیب در شهرهای 1- تهران 2- تهران 3- تهران 4- تهران در سال 1395 (2018-2019میلادی)