اولین خط تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس در ایران اولین واحد سیار برودکست اختصاصی تلویزیونی پینت بال در جهان در ایران تنها موسسه ورزشی خصوصی در جزیره کیش
گروه شرکت های پرُوبال آسیا اطلس ارس
تنها موسسه ورزشی خصوصی در جزیره کیش
گروه شرکت های پرُوبال آسیا اطلس ارس
اولین خط تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس در ایران
گروه شرکت های پرُوبال آسیا اطلس ارس
اولین واحد سیار برودکست اختصاصی تلویزیونی پینت بال در جهان در ایران

گروه شرکت های پرُوبال آسیا اطلس ارس
1387/12/16
گروه شرکت های پرُوبال آسیا اطلس ارس
1390/12/10

توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر توضیحات مورد نظر