56- اولین و بزرگترین تور تفریحی پینت بال در ایران

 

اولین تور سناریو پینت بال  تفریحی یک روزه ، با تعداد ی بیش از  120 نفر در منطقه مسکونی متروکه و خالی از سکنه با حضور پیشکسوتان و بازیکنان پینت بال ایران در سال 1392 توسط شرکت پروبال آسا اطلس ارس در اصفهان برگزار گردید.