18- اولین مجموعه زمین های استاندارد مسابقاتی، سناریو جنگی، و آموزشی پینت بال سال 1389

اولین مجموعه زمین های استاندارد مسابقاتی، سناریو جنگی، و آموزشی پینت بال

 

 

 

 

 عملیات نقشه برداری زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات تسطیح زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات گودبرداری زه کشی زمین استاندارد و حفر کانال زمین سناریوجنگی پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات زیر سازی زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات تسطیح و ریگلاژ زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات کمپکت زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 

 

  عملیات جوشکاری ستون های زمین های پینت بال مسابقاتی دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 

 عملیات کابل کشی و نصب تابلوهای برق زمین های پینت بال مسابقاتی دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 عملیات جنصب چمن مصنوعی زمین های پینت بال مسابقاتی دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

نصب تور محافظ محیط زمین های پینت بال مسابقاتی دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 چیدمان بانکر های بادی زمین های پینت بال مسابقاتی دهکده پینت بال مقاومت تهران

 

 پایان عملیات طراحی سو ساخت و تجهیز بزرگترین مجموعه زمین های پینت بال

                                  1- شامل 2 زمین استاندارد پینت بال مسابقاتی چمن مصنوعی 

                                  2- زمین پینت بال آموزشی                                                           

                                  3- زمین سناریو جنگی به مساحت 3 هزارمتر مربع                    

                                  4- اسلحه خانه                                                                               

                                  5- سیستم اتوماتیک هوای فشرده با فشار 4500psi              

                                  6- رخت کن                                                                                    

                                  7- انبار                                                                                         

                                  8- نصب ماشین لباسشویی و ماشین خشک کن صنعتی در اتاق اختصاصی رخت شورخانه