اولین واحد سیار تلویزیونی اختصاصی ورزش پینت بل در جهان

 

اولین واحد سیار برودکست اختصاصی تلویزیونی پینت بال در جهان در ایران توسط  گروه شرکتهای پروبال آسیا اطلس ارس از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرد.