18- اولین مجموعه زمین های استاندارد مسابقاتی، سناریو جنگی، و آموزشی پینت بال سال 1392

اولین مجموعه زمین های استاندارد مسابقاتی، سناریو جنگی، و آموزشی پینت بال          عملیات نقشه برداری زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران    عملیات تسطیح زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران    عملیات گودبرداری زه کشی زمین استاندارد و حفر کانال زمین سناریوجنگی پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران    عملیات زیر سازی زمین پینت بال دهکده پینت بال مقاومت تهران    عملیات …
ادامه مطلب